Change to English (Váltás angolra)


SOHÁR PÁL

az MTA levelező tagja

MTA - ELTE
Fehérjemodellező Kutatócsoport
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék
Pázmány Péter sétány 1A
1117 - Budapest

e-mail: sohár@chem.elte.hu
telefon: (36-1) 209-0555/1900

(36-1) 372-2911 (közvetlen)
fax: (36-1) 372-2592

 

 


Kutatási témák

 


K ülföldi tanulmányutak


H azai és nemzetközi kapcsolatok, tisztségek, tagságokO ktatási tevékenység, iskolateremtés, részvétel a tudományos minősítésben

A) Tanfolyamok és előadás-sorozatok az IR-Raman és NMR spektroszkópia témaköréből (elmélet, szerkezetkutatási alkalmazások, új mérési módszerek):

B) Plenáris előadások, meghívásos előadások, illetve előadások felkérésre:

C) Kutatócsoportok megszervezése és vezetése, nagyműszeres laboratóriumok felszerelése, a munkarend kialakítása, kutatómunka beindítása és irányítása:

A GYKI és az EGIS spektroszkópiai laboratóriumaiban számos egyetemi, kutató-intézeti és ipari kutatóhelyen dolgozó hazai és külföldi kollégát, közöttük több, később magas beosztású szaktekintélyt fogadtam "belföldi ösztöndíjasként", vagy vendég-kutatóként hosszabb-rövidebb időre, az IR és NMR spektroszkópia elméleti és gyakorlati ismereteinek megszerzése céljából. Többek között Szabó Sándor C. Sc. (KLTE, 1963), Szabó József PhD (JATE, 1964), Szabó János D. Sc. (SZOTE, 1966), Klivényi Ferenc C. Sc. (SZOTE, 1967), Stájer Géza D. Sc. (SZOTE, 1968, 1970), Szalontay Gábor D. Sc. (VVE, 1977), Borbély János D. Sc.(KLTE, 1978, 1982), Dombi György C. Sc.(JATE, 1979, 1983), Szalma Ferenc PhD (SZOTE, 1984), J. Fassbaender (NSZK, 1985) PhD, M. Horn (Németország, 1997, 1998), stb., továbbá több német, koreai, vietnami és egyiptomi aspiráns, doktorandusz és ösztöndíjas.

D) Témavezetés, szakdolgozatok/diplomamunkák és egyetemi doktori/PhD disszertációk:

E) Új tematikájú előadások bevezetése, új tantárgyak és gyakorlatok kezdeményezése, az oktatási anyag tervezése, összeállítása és oktatása az ELTE TTK-n:

kötelezően választható/speciális kollégiumi/doktori előadás IV.-V. éves vegyész, fizikus, kémia és fizika tanár, továbbá vegyészmérnök vendéghallgatóknak, doktoranduszoknak, posztgraduális tanfolyamok résztvevőinek. 2x1 félév, heti 2 óra (1968-tól folyamatosan).

Az NMR spektroszkópia önálló tantárgykénti oktatását, legelsőként a magyar egyetemek közül az ELTE-n 1968-ban bevezette és azóta megszakítás nélkül oktatja.

        két félév, heti 4x2 óra előadás (mindkét félévben) + egy félév, két, heti 2x8 órás speciális laboratóriumi gyakorlat (1992-től folyamatosan)

E szakirány oktatását javaslatára vezette be a Kémiai Tanszékcsoport és, bár a követelmények rendkívül nagyok, folyamatos az érdeklődés eme oktatási forma iránt. Minden tanévben vannak hallgatók, akik teljesítik az előírt tanulmányi kötelezettségeket. Akiknek ez nem sikerül, a letett vizsgák és elvégzett laborgyakorlatok, mint önálló tárgyak, bele számítanak a graduális teljesítménybe.

Az előadók szakterületük legkiemelkedőbb hazai kutatói, mintegy felerészben más intézmények ( KKKI, BME, MTA - SzKKL) munkatársai. A kötelező tárgyak: NMR spektroszkópia, Röntgendiffrakció, Optikai spektroszkópiák, Molekulák elmélete, Tömegspektrometria. Választható tárgyak: CD-, Mössbauer-, Mikrohullámú- és UPS-spektroszkópia, GED, Folyadékok szerkezet-vizsgálata, és Elválasztás-technika.

Az emelt szintű előadásanyagoknak megfelelően a kurzusok felvehetők nemcsak a graduális képzés keretében, speciális kollégiumként, hanem a PhD-program előadásaiként és a különböző tematikájú posztgraduális képzésekben is.

Ezt az új mérési gyakorlatot a "Szervetlen Kémiai Gyakorlat-II" helyett, kezdeményezésére hirdették meg. Személyes közreműködése: A gyakorlat tematikájának kidolgozása, bevezető előadások tartása, gyakorlat-vezetők kiválasztása és felkészítése. A tananyag átalakítása óta, e speciális mérési gyakorlat iránt a hallgatók érdeklődése ugrásszerűen megnőtt és az addigi néhány jelentkező helyett gyakorlatilag a teljes évfolyamok felveszik a tárgyat.

F) Részvétel a tudományos minősítésben:

TMB/MTA Doktori Tanács:

  • D. Sc., opponens: 13, bíráló bizottsági elnök: 14, tag: 15
  • C. Sc., opponens: 2, bíráló bizottsági elnök: 26, tag: 43, titkár: 1
  • Elővédések, házi védések, opponens: kb. 20, elnök: kb. 20

Egyetemeken:

  • Dr. univ/Ph.D. értekezések, bíráló: kb. 10, bíráló bizottsági elnök, tag: kb. 20
  • Diplomamunkák bírálata: kb. 10
  • Egyetemi tanári pályázatok bírálata (Hencsei P., Veszprémi T., Szilágyi L.): 3
  • Habilitációk bírálata: 11 (Borbély J., Grofcsik A., Kubinyi M., Nemes L., Noszál B., Prókai L., Sánta I., Szalontay G., Szilágyi L., Tóth G., Veszprémi T.)
  • Ajánlás Széchenyi ösztöndíj elnyeréséhez: 8 (Batta Gy., Csámpai A., Dinya Z., Fülöp F., Kövér K., Stájer G., Szepes L., Vékey K.)

 

G) Tanácsadói tevékenységek:

- EGYT/EGIS RT (1975 - 1980, 1992 - 1996)

- MTA Műszerügyi Szolgálat (1964-1965)
- MTA Növényvédelmi Kututató Intézet (1969-1977, 1980-1990, 1994-1996),
- SzOTE Gyógyszerkémiai Intézet (1980-1991),

- BME, Chinoin, Gödőllői Agrártudományi Egyetem,Gyógyszeripari Egyesülés, JATE, KKKI, KÖGYO, MKE, OMFB, OTKA, stb.


Nemzetközi és hazai tudományos elismerések és díjak


Sohár Pál tudományos közleményeinek jegyzéke

Cikkek, könyvek, könyvfejezetek, jegyzetek, folyóiratokban megjelent előadás abstractek, szabadalmak


Legutóbbi frissítés: 2007. április (Sohár Pál és Nagy Tibor)